Szczegóły ogłoszeń

Dostawa opakowań na dowody rzeczowe na potrzeby jednostek Policji w kraju

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 22.06.2016r.

_____________________________________________________________________________

- rozstrzygnięcie postępowania dla części I, II, III, IV i V z dnia 31.05.2017r.

______________________________________________________________________________

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 16.05.2017r.

______________________________________________________________________________

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.05.2017r.

- modyfikacja załączników nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 oraz nr 5, 6, 6a z dnia 10.05.2017r. wraz ze zmianą terminu składania ofert na dzień 16.05.2017r.

- zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 4.1 do siwz

- zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 4.2 do siwz

- zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 4.3 do siwz

- zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 4.5 do siwz

- zmodyfikowany wzór metryki śladowej dla cz.I i II - załącznik nr 5 do siwz

- zmodyfikowany wzór metryki- załącznik nr 6 do siwz

- zmodyfikowany wzór metryki - załącznik nr 6a do siwz

 

UWAGA! INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

W związku z dodatkowymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, ze termin składania i otwarcia ofert  ulega zmianie na dzień 16.05.2017r.

 

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.04.2017r.

- siwz z załącznikami nr  1,2,3

- Formularz asortymentowo-cenowy-załącznik nr 4.1 do siwz

- Formularz asortymentowo-cenowy-załącznik nr 4.2 do siwz

- Formularz asortymentowo-cenowy-załącznik nr 4.3 do siwz

- Formularz asortymentowo-cenowy-załącznik nr 4.4 do siwz

- Formularz asortymentowo-cenowy-załącznik nr 4.5 do siwz

- Wzór metryki śladowej dla części I i II – załącznik nr 5 do siwz

- Wzór nadruku logo policji i metryki -załącznik nr 6 do siwz

 - Wzór nadruku logo policji i metryki -załącznik nr 6a do siwz

- wzór umowy- załącznik nr 7 do siwz

- załącznik nr 2 do umowy

- załącznik nr 3 do umowy

- załącznik nr 4 do umowy

- załącznik nr 5 do umowy

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 28.04.2017
Data modyfikacji : 22.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry