Szczegóły ogłoszeń

KPP Kamień Pomorski, remont kompleksowy, ul. Żwirki i Wigury 2 - etap 2017

- ogłoszenie - informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 14.06.2017r.

- unieważnienie postępowania z dn. 05.06.2017r.

- zestawienie ofert z dnia otwarcia tj. 31.05.2017 r.

- ogłoszenie z dn. 26.05.2017 r. o zmianie ogłoszenia

 - odpowiedzi z dn. 26.05.2017 r. na pytania do siwz, zmiana siwz, zm. terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 31.05.2017 r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dn. 10.05.2017 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówenia z załącznikami nr 1,2,3,3.1,4,7

- wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

- załącznik nr 6 do siwz:

        - projekt wykonawczy - branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

        - specyfikacje STWiORB - branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

        - przedmiary robót, uproszczone kosztorysy ofertowe i szczegółowe kosztorysy nakładcze w wersji ath i pdf

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ - bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 300,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 300,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 05.05.2017
Data modyfikacji : 14.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry