Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w podziale na części.

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.08.2017r.

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej z dnia 24.08.2017r.

- unieważnienie postępowania w części II z dnia 08.08.2017r.

zestawienie ofert po poprawieniu omyłek z dnia 26.07.2017r.

rozstrzygnięcie postępowania na część I z dnia 26.07.2017r.

- unieważnienie postępowania w części III - XIII z dnia 11.07.2017r.

- zestawienie ofert z dnia otwarcia tj. z dnia 10.07.2017r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.06.2017r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej z dnia 22.06.2017r.

- zapytania i odpowiedzi wraz z modyfikacją załącznika nr 8.1, 8.2 oraz 8.3 do siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10.07.2017r.

- zmodyfikowany wzór umowy dla części 13 – załącznik nr 8.3 do siwz z dnia 22.06.2017r.
- zmodyfikowany wzór umowy dla części od 3 do 12 – załącznik nr 8.2 do siwz z dnia 22.06.2017r.
- zmodyfikowany wzór umowy dla części od 1 do 2 – załącznik nr 8.1 do siwz z dnia 22.06.2017r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- wzór protokołu reklamacji – załącznik nr 11 do siwz
- wzór zlecenia naprawy – załącznik nr 10 do siwz

- wzór kosztorysu naprawy – załącznik nr 9 do siwz


- wzór umowy dla części 13 – załącznik nr 8.3 do siwz
- wzór umowy dla części od 3 do 12 – załącznik nr 8.2 do siwz
- wzór umowy dla części od 1 do 2 – załącznik nr 8.1 do siwz


- wykaz środków transportu dla części 13 – załącznik nr 7.3 do siwz
- wykaz środków transportu dla części od 3 do 12 – załącznik nr 7.2 do siwz

- wykaz środków transportu dla części 1 i 2 – załącznik nr 7.1 do siwz


- wykaz narzędzi dla części 13 – załącznik nr 6.3 do siwz
- wykaz narzędzi dla części od 3 do 12 – załącznik nr 6.2 do siwz
- wykaz narzędzi dla części 1 i 2 – załącznik nr 6.1 do siwz


 - formularze kalkulacji cenowej załączniki nr 5.1 – 5.13 do siwz

- formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – Zał nr 2 do siwz z dnia 24.05.2017

- SIWZ z zał 1, 3 i 4 z dnia 24.05.2017r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dn 24.05.20217r.

- ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.05.2017 r.

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 19.05.2017
Data modyfikacji : 25.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry