Szczegóły ogłoszeń

świadczenie usług polegających na obsłudze kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi przynależnymi do kotłowni celem zapewnienia dostawy energii cieplnej w obiektach służbowych na terenie garnizonu zachodniopomorskiej Policji w sezonie grzewczym 2017/2018

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 14.09.2017r.

rozstrzygnięcie postępowania z dnia 11.07.2017r.

zestawienie ofert po poprawieniu omyłek z dnia 30.06.2017r.

zestawienie ofert z dnia otwarcia tj. z dnia 27.06.2017r.

ogłoszenie z dnia 21.06.2017r. o zmianie ogłoszenia z uzupełnionym numerem

ogłoszenie z dnia 21.06.2017r. o zmianie ogłoszenia

odpowiedź z dn. 21.06.2017 r. na pytanie do siwz wraz ze zmianą terminu składania ofert na dzień 26.06.2017r.

modyfikacja formularza kalkulacji cenowej zał. nr 4 do siwz, bez zmiany terminu składania ofert

zmodyfikowany załącznik nr 4 do siwz

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.06.2017r.

siwz z załącznikami nr 1,2,3

formularz kalkulacji cenowej zał. nr 4 do siwz

wzór umowy zał. nr 5 do siwz
 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 09.06.2017
Data modyfikacji : 14.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry