Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez jednostki Policji w podziale na 4 części.

- ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia z dn. 06.07.2017r. 

- unieważnienie postępowania w części 1, 2, 3 i 4 z dn. 04.07.2017r.

- zestawienie ofert z dnia otwarcia tj. z dnia 28.06.2017r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.06.2017r.

- siwz z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, z dnia 20.06.2017r.

- zał 6.1 formularz ofery cenowej

- zał 6.2 formularz ofery cenowej

- zał 6.3 formularz ofery cenowej

- zał 6.4 formularz ofery cenowej

- zał 7.1 - wykaz sprzętu

- zał 7.2 - wykaz sprzętu

- zał 8 - wzór umowy dla cześci 1

- zał 9 - wzór umowy dla cześci 2,3,4

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 20.06.2017
Data modyfikacji : 06.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry