Szczegóły ogłoszeń

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Policji na terenie województwa zachodniopomorskiego

- informacja z dn. 20.10.2017 r. o udzieleniu zamówienia w cz. I, II, III, IV

- rozstrzygnięcie z dn. 21.09.2017 r. w zakresie cz. I

- sprostowanie z dn. 21.09.2017 r. informacji z dn. 14.09.2017 r. w zakresie cz. I

- zestawienie ofert z dn. 14.09.2017 r. w zakresie cz. I po poprawieniu omyłek

- rozstrzygnięcie z dn. 31.08.2017 r. w zakresie części II, III i IV

- unieważnienie części V KP Szczecin - Pogodno z dn. 27.07.2017 r.

- zestawienie ofert z dnia otwarcia tj. 26.07.2017 r.

- ogłoszenie z dn. 12.07.2017 r. o zmianie ogłoszenia

 - odpowiedzi z dn. 12.07.2017 r. wraz z pytaniami do siwz, zmiany: siwz, terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 26.07.2017 r.

- ogłoszenie z dn. 05.07.2017 r. o zmianie ogłoszenia

 - zmiana siwz z dn. 05.07.2017 r., zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 19.07.2017 r.

- ogłoszenie z dn. 29.06.2017 r. o zmianie ogłoszenia

 - zmiana siwz z dn. 29.06.2017 r., zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 18.07.2017 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający przypomina o wizji lokalnej w dniu 03.07.2017 r. w następujących miejscach i godzinach:

część I KP Wolin ul. Świerczewskiego 1, godz. 9:30 ; część II KP Lipiany ul. Jedności Narodowej 54, godz. 9:30 ;

część III KP Barlinek ul. Ogrodowa 8, godz. 11:30 ; część IV KP Dębno godz. 13:00 ; część V KP Szczecin-Pogodno ul. Mickiewicza 161, godz. 10:00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ogłoszenie o zamówieniu z dn. 26.06.2017 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówenia z załącznikami nr 1,2,3,3.1,4,7,8 i 9

 - wzory umów dla części I-V - załączniki nr 5.1-5.5 do siwz

- wzór tablicy informacyjnej i pamiątkowej -  załącznik nr 6 do siwz

Projekty budowlano-wykonawcze i wykonawcze, audyty energetyczne, STWiOR, 

Przedmiary Robót i szczegółowe kosztorysy nakładcze dla poszczególnych części :

- cześć I  KP Wolin - załącznik nr 6.1

- część II  KP Lipiany - załącznik nr 6.2

część III  KP Barlinek - załącznik nr 6.3

- część IV  KP Dębno - załącznik nr 6.4

- część V  KP Szczecin - Pogodno - załącznik nr 6.5

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ - bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty: KP Wolin - 200,00 zł; KP Lipiany 200,00 zł; KP Barlinek 200,00 zł; KP Dębno 100,00 zł; KP Szczecin-Pogodno - 300,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę j.w. plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 26.06.2017
Data modyfikacji : 20.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry