II KP Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11 – remont kompleksowy - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

II KP Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11 – remont kompleksowy

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 13.10.2017r.

- rozstrzygnięcie postępowania z dn. 31.08.2017 r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 07.08.2017r.

- ogłoszenie z dn. 28.07.2017 r. o zmianie ogłoszenia

 - odpowiedzi z dn. 28.07.2017r. na pytania do siwz, zmiana siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium  na dn. 07.08.2017 r.

- ogłoszenie z dn. 27.07.2017 r. o zmianie ogłoszenia

 - odpowiedzi z dn. 27.07.2017r. na pytania do siwz, zmiana siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium  na dn. 04.08.2017 r.

- ogłoszenie z dn. 19.07.2017 r. o zmianie ogłoszenia

- zmiana siwz z dn. 19.07.2017 r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dn. 12.07.2017 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówenia z załącznikami nr 1,2,3,3.1,4,7

- wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

- załącznik nr 6 do siwz:

        - projekt wykonawczy - branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

        - specyfikacje STWiORB - branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

        - przedmiary robót, uproszczone kosztorysy ofertowe, szczegółowe kosztorysy nakładcze w wersji ath i pdf

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ - bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 400,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 400,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 12.07.2017
Data modyfikacji : 13.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry