Szczegóły ogłoszeń

Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji

- informacja o udzieleniu zamówienia na część I, II, IV i V z dnia 11.10.2017r.

____________________________________________________________________

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części V z dnia 29.08.2017r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części I, II i IV z dnia 25.08.2017r.

___________________________________________________________________

- unieważnienie postępowania dla części III - KMP Koszalin z dnia 24.08.2017r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 23.08.2017r.

______________________________________________________________________________________________

- odpowiedź z dn.21.08.2017r. na zapytanie Wykonawcy z dn.16.08.2017r. bez zmiany terminu składania i otwarcia ofert

- zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 21.08.2017r. na dzień 23.08.2017r.

 

UWAGA!  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.08.2017r.

 

- treść ogłoszenia na usługi społeczne z załącznikami 1, 2

-formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 3.1-3.5 do ogłoszenia

- wzór umowy - załącznik nr 4 do ogłoszenia

 

Ogłoszenie można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie ogłoszenia zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia ogłoszenia na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada ogłoszenie wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 10.08.2017
Data modyfikacji : 11.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry