Szczegóły ogłoszeń

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku KP Szczecin-Pogodno przy ul. Mickiewicza 161

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 18.10.2017r.

- rozstrzygnięcie z dn. 09.10.2017r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 28.08.2017r.

- uzupełnienie z dn. 22.08.2017 r. do zmiany siwz z dn. 17.08.2017r.

- ogłoszenie z dn. 17.08.2017 r. o zmianie ogłoszenia

 - zmiana siwz z dn. 17.08.2017 r., zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 28.08.2017 r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.08.2017r.

- siwz z załącznikami nr 1, 2, 3,3.1, 4,7, 8, 9

- wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

- projekty wykonawcze, wzory tablic, audyt - załącznik nr 6 do siwz

 

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ - bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty: ł; KP Szczecin-Pogodno - 150,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę j.w. plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 10.08.2017
Data modyfikacji : 23.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry