Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w podziale na części.

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dn. 27.10.2017r.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej z dnia 25.10.2017r.

 unieważnienie postępowania dla części I - XII z dnia 16.10.2017r.

wzór protokołu reklamacji – załącznik nr 11 do siwz

wzór zlecenia naprawy – załącznik nr 10 do siwz

wzór kosztorysu naprawy – załącznik nr 9 do siwz

wzór umowy dla części 12 – załącznik nr 8.3 do siwz
 wzór umowy dla części od 2 do 11 – załącznik nr 8.2 do siwz
wzór umowy dla części od 1 – załącznik nr 8.1 do siwz

 wykaz środków transportu dla części 12 – załącznik nr 7.3 do siwz

 wykaz środków transportu dla części od 2 do 11 – załącznik nr 7.2 do siwz

 wykaz środków transportu dla części 1 – załącznik nr 7.1 do siwz

 wykaz narzędzi dla części 12 – załącznik nr 6.3 do siwz
 wykaz narzędzi dla części od 2 do 11 – załącznik nr 6.2 do siwz
 wykaz narzędzi dla części 1 – załącznik nr 6.1 do siwz

formularze kalkulacji cenowej załączniki nr 5.1 – 5.12 do siwz  

formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – Zał nr 2 do siwz z dnia 08.09.2017

SIWZ z zał 1, 3 i 4 z dnia 08.09.2017r.

ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dn 08.09.2017r.

ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.09.2017 r.

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 05.09.2017
Data modyfikacji : 27.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry