Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy ogumienia zimowego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 13.10.2017r.

rozstrzygnięcie postępowania z dnia 29.09.2017r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 19.09.2017r.

- wzór protokołu reklamacji - zał nr 9 do siwz
- wzór umowy - zał nr 8 do siwz

- wykaz wykonanych dostaw - zał nr 7 do siwz
- formularz kalkulacji cenowej - zał nr 6 do siwz
- siwz z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5 z dnia 11.09.2017r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.09.2017r.

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ - bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 460,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 460,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 11.09.2017
Data modyfikacji : 13.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry