Szczegóły ogłoszeń

Dostawa wyposażenia biurowego dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego oraz CBŚP KGP

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 27.10.2017r.

- rozstrzygnięcie postępowania dla części II z dnia 16.10.2017r.

- unieważnienie postępowania dla części III z dnia 10.10.2017r.

____________________________________________________________

- rozstrzygnięcie postępowania dla części I i IV z dnia 05.10.2017r.

- rozstrzygniecie postępowania dla części V z dnia 05.10.2017r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 25.09.2017r.

____________________________________________________________________________________________

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.09.2017r.

- zapytania Wykonawcy i odpowiedzi z dnia 20.09.2017r. wraz zmodyfikacją załacznika nr 6.2 do siwz i zmianą terminu skladania ofert na 25.09.2017r.

- zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia dla części II - załącznik nr 6.2 do siwz

____________________________________________________________________________________________________

- zapytanie Wykonawcy z dnia 18.09.2017r. i odpowiedź Zamawiającego bez zmiany terminu składania i otwarcia ofert - po poprawieniu omyłki pisarskiej

- zapytanie Wykonawcy  z dnia 18.09.2017r  i odpowiedź Zamawiającego. bez zmiany terminu skladania i otwarcia ofert

- modyfikacja opisów przedmiotu zamówienia dla części I i II bez zmiany terminu składania i otwarcia ofert

- zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia dla części I - załącznik nr 6.1 do siw

- zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia dla części II - załącznik nr 6.2 do siw

____________________________________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.09.2017r.

- siwz z załacznikami nr 1, 2, 3

- formularz kalkulacji cenowej dla części I - załącznik nr 4.1 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części II - załącznik nr 4.2 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części III - załącznik nr 4.3 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części IV - załącznik nr 4.4 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części V - załącznik nr 4.5 do siwz

- wykaz dostaw dla części I - - załącznik nr 5.1 do siwz

- wykaz dostaw dla części II - - załącznik nr 5.2 do siwz

- wykaz dostaw dla części III - - załącznik nr 5.3 do siwz

- wykaz dostaw dla części IV - - załącznik nr 5.4 do siwz

- wykaz dostaw dla części V - - załącznik nr 5.5 do siwz

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I - zalacznik nr 6.1 do siwz

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II - zalacznik nr 6.2 do siwz

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części III - zalacznik nr 6.3 do siwz

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części IV - zalacznik nr 6.4 do siwz

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części V - zalacznik nr 6.5 do siwz

- wzór umowy - zalącznik nr 7 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 14.09.2017
Data modyfikacji : 27.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry