Szczegóły ogłoszeń

„Audyty – termomodernizacja komisariatów Policji” – budynek biurowo- socjalno-warsztatowy nr 1 KWP w Szczecinie, przy ul Santockiej 36

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn.30.10.2017r.

- rozstrzygnięcie z dn. 12.10.2017r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 06.10.2017r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.09.2017 r.

- siwz z załacznikami nr 1, 2, 3

- wzór umowy - załącznik nr 4 do siwz

 

SIWZ można uzyskać :

 

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ - bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 28.09.2017
Data modyfikacji : 30.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry