Szczegóły ogłoszeń

Naprawa, kalibracja, legalizacja radarowych mierników prędkości i laserowych mierników prędkości znajdujących się w użytkowaniu jednostek policji województwa zachodniopomorskiego PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 02.11.2017r.

_________________________________________________________________

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części I, II i III z dnia 16.10.2017r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia po poprawieniu omyłki rachunkowej

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 10.10.2017r.

__________________________________________________

- informacja  o omyłce pisarskiej w siwz z dnia 05.10.2017r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.10.2017r.

- siwz z załącznikami nr 1, 2 3

- formaularz kalkulacji cenowej dla części I - załącznik nr 4.1 do siwz

- formaularz kalkulacji cenowej dla części II - załącznik nr 4.2 do siwz

- formaularz kalkulacji cenowej dla części III - załącznik nr 4.3 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 02.10.2017
Data modyfikacji : 02.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry