Szczegóły ogłoszeń

Dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanego pojazdu typu furgon (1 szt.) oraz fabrycznie nowego oznakowanego pojazdu osobowo - terenowego typu pick-up (1 szt.) dla KWP w Szczecinie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 18.12.2017r.

- rozstrzygnięcie postępowania z dnia 30.11.2017r.

unieważnienie postępowania dla części I z dnia 13.10.2017r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 12.10.2017r.

- odpowiedzi na zapytania z dnia 06.10.2017r. oraz z dnia 09.10.2017r., bez zmiany terminu składania i otwarcia ofert

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.10.2017r.

- siwz z załącznikami nr 1, 2 i 3

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4a do siwz

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4b do siwz

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4c do siwz

- wzór umowy dla części I - załącznik nr 5a do siwz

- wzór umowy dla części II - załącznik nr 5b do siwz

- wzór protokołu reklamacji - załącznik nr 2 do umowy

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 04.10.2017
Data modyfikacji : 18.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry