Szczegóły ogłoszeń

Naprawy, przeglądy i konserwacje kserokopiarek znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 22.11.2017r.

- informacja orozstrzygnięciu postępowania dla części II z dnia 31.10.2017r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części IV z dnia 19.10.2017 r.

- informacja z dnia 18.10.2017 r. o unieważnieniu rozstrzygnięcia dla części IV

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części I, III i IV z dnia 18.10.2017 r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia po poprawieniu omyłek rachunkowych

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 13.10.2017r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.10.2017r.

- siwz z załącznikami nr 1, 2, 3

- formularz kalkulacji cenowej dla części I - załącznik nr 4.1 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części II - załącznik nr 4.2 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części III - załącznik nr 4.3 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części IV - załącznik nr 4.4 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

  - edytowalne formularze kalkulacji cenowej dla części I - IV - załączniki nr 4.1 - 4.4 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 05.10.2017
Data modyfikacji : 22.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry