Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i innych świadczeń w zakresie medycyny pracy dla policjantów i pracowników Policji woj. zachodniopomorskiego oraz Wydziału w Szczecinie Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji

informacja o udzieleniu zamówienia na część I i II z dnia 28.11.2017r.

rozstrzygnięcie postępowania z dnia 31.10.2017r.

unieważnienie postępowania dla części III z dnia 25.10.2017r.

zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 25.10.2017r.

- pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 23.10.2017r. bez zmiany terminu składania ofert

- pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 18.10.2017r. wraz ze zmianą terminu skladania ofert na 25.10.2017r.

- modyfikacja treści ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne wraz z formularzem oferty cenowej załącznik nr 1 do ogłoszenia

- zmodyfikowana treści ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne wraz z formularzem oferty cenowej załącznik nr 1 do ogłoszenia

- zmodyfikowany wzór umowy na część I – zał. 8.1 do ogłoszenia

- zmodyfikowany wzór umowy na część II – zał. 8.2 do ogłoszenia

- zmodyfikowany wzór umowy na część III – zał. 8.3 do ogłoszenia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- treść ogłoszenia na usługi społeczne z załącznikami 1, 2

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 3.1 do ogłoszenia

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 3.2 do ogłoszenia

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 3.3 do ogłoszenia

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do ogłoszenia

- wykaz badań załącznik do opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.1 do ogłoszenia

- zakres badań dla części I - załącznik nr 5 do ogłoszenia

- zakres badań dla części II - załącznik nr 6 do ogłoszenia

- zakres badań dla części III - załącznik nr 7 do ogłoszenia

- wzór umowy dla części I - załącznik nr 8.1 do ogłoszenia

- wzór umowy dla części II - załącznik nr 8.2 do ogłoszenia

- wzór umowy dla części III - załącznik nr 8.1 do ogłoszenia

 

Ogłoszenie można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie ogłoszenia zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia ogłoszenia na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada ogłoszenie wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 11.10.2017
Data modyfikacji : 28.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry