Szczegóły ogłoszeń

Dostawa wyposażenia biurowego dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego z opcją

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla części I i II z dnia 16.11.2017r.

___________________________________________________________

- rozstrzygnięcie postępowania dla części II z dnia 06.11.2017r.

- rozstrzygnięcie postępowania dla cześci I z dnia 30.10.2017r.

______________________________________________________________________

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia po poprawieniu omyłek z dnia 27.10.2017r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 23.10.2017r.

__________________________________________________________________________

- zapytania jednego z Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 18.10.2017r.

- zapytanie jednego z Wykonawców i odpowiedź Zamawiającego z dnia 18.10.2017r.

- zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I - załacznik nr 4.1 do siwz

- modyfikacja załącznika nr 4.1 do siwz z dnia 16.10.2017r.

___________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.10.2017r.

- siwz z zalącznikami nr 1, 2 3

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I - załącznik nr 4.1 do siwz

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II - załącznik nr 4.2 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części I - załącznik nr 5.1 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części II - załącznik nr 5.2 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 6 do siwz

- protokół dostawy - zalącznik nr 2 do wzoru umowy

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 13.10.2017
Data modyfikacji : 16.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry