Szczegóły ogłoszeń

Dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanego pojazdu typu furgon (1 szt.) dla KWP w Szczecinie

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 02.01.2018r.

- rozstrzygnięcie postępowania z dnia 11.12.2017r. 

zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 22.11.2017r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.11.2017r.

- modyfikacja załącznika nr 4 do siwz z dnia 16.11.2017r., zmiana terminu składania ofert na dzień 22.11.2017r.

- zmodyfikowany dnia 16.11.2017r. opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 4 do siwz

 PILNA INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

UWAGA! Zostanie zmieniony opis przedmiotu zamówienia - zalącznik nr 4 do siwz i przesunięty zostanie termin składania i otwarcia ofert.

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.11.2017r.

- siwz z załącznikami nr 1, 2 i 3

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

- wzór protokołu reklamacji - załącznik nr 2 do umowy

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu. Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 09.11.2017
Data modyfikacji : 02.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry