Szczegóły ogłoszeń

Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji

- informacja o udzieleniu zamówienia na częśc I i III postępowania z dnia 22.12.2017r.

_______________________________________________________________________________

- ponowne rozstrzygnięcie postępowania dla części III z dnia 11.12.2017r., po poprawieniu omyłki pisarskiej z dnia 15.11.2017r.

- ponowne rozstrzygniecie postępowania dla części III z dnia 11.12.2017r.

- unieważnienie rozstrzygnięcia postępowania dla części III z dnia 11.12.2017r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części I i III z dnia 08.12.2017r.

- unieważnienie postepowania dla części II z dnia 05.12.2017r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 05.12.2017r.

________________________________________________________

- treść ogłoszenia z zał. nr 1 i 2

- formularze kalkulacji cenowej - zalączniki nr 3.1 - 3.3 do ogłoszenia

- wzór umowy - załącznik nr 4 do ogłoszenia

 

Ogłoszenie można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie ogłoszenia zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia ogłoszenia na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada ogłoszenie wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 27.11.2017
Data modyfikacji : 22.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry