Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług w zakresie regeneracji i naprawy poszczególnych podzespołów pojazdów w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na częśc I i unieważnienie części II postępowania z dnia 18.01.2018r.

______________________________________________________________

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części I oraz unieważnienie części II postępowania z dnia 29.12.2017r.

______________________________________________________________

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 28.12.2017r.

___________________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.12.2017r.

- siwz z załącznikami nr 1, 2 i 3

- formularz kalkulacji cenowej dla części I - zalącznik nr 4.1 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części II - zalącznik nr 4.2 do siwz

- wzór umowy dla części I - zalącznik nr 5.1 do siwz

- wzór umowy dla części II - zalącznik nr 5.2 do siwz

- wzór kosztorysu naprawy- załącznik nr 2 do umów

- wzór zlecenia naprawy- załącznik nr 3 do umów

- protokół reklamacji - załącznik nr 4 do umów

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 18.12.2017
Data modyfikacji : 18.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry