Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem służbowych pojazdów Policji i/lub ich części o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, które uległy uszkodzeniu lub awarii w ruchu drogowym na terenie miasta Szczecina, gm. Kołbaskowo i Dobra zlecanych przez KMP w Szczecinie.

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 27.02.2018 r. 

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 05.02.2018 r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 23.01.2018 r.

- zmiana siwz z dn. 15.01.2018 r., zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.01.2018 r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.01.2018 r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.01.2018 r.

- siwz z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, z dnia 12.01.2018 r.

- zał 6. formularz oferty cenowej

- zał 7 - wykaz sprzętu

- zał 8 - wzór umowy
SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 12.01.2018
Data modyfikacji : 27.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry