Szczegóły ogłoszeń

Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów dla KWP w Szczecinie (6 szt.)

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20.02.2018r. 

rozstrzygnięcie postępowania z dnia 09.02.2018r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 29.01.2018r.

____________________________________________________

- odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 26.01.2017r., bez zmiany terminu składania i otwarcia ofert

____________________________________________________

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.01.2018 r.

- odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 23.01.2018r. wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29.01.2018r.

- zmodyfikowany opis przedmiotu zamowienia z dnia 23.01.2018 r. - załącznik nr 4 do siwz

___________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.01.2018r.

- siwz z załącznikami nr 1, 2 i 3

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do siwz

- wzór umowy dla części I - załącznik nr 5 do siwz

- wzór protokołu odbioru zał. do umowy - załącznik nr 6 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu. Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 17.01.2018
Data modyfikacji : 20.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry