Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2017 , poz. 1260 ze zmianami) zlecanych przez KPP w Pyrzycach na obszarze całego powiatu pyrzyckiego.

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 12.03.2018 r. 

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 27.02.2018 r.

 - zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 16.02.2018 r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.02.2018 r.

- siwz z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5

- zał 6 formularz kalkulacji cenowej

- zał 7 - wykaz sprzętu

- zał 8 - wzór umowy


SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 08.02.2018
Data modyfikacji : 12.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry