Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych , z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 01.06.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części 3 z dnia 10.05.2018 r.

- zestawienie ofert z dnia otwarcia na stone internetową po poprawieniu omyłki z dnia 26.04.2018 r.

- unieważnienie postępowania dla części 2 z dnia 25.04.2018 r.

- unieważnienie postępowania dla części 1 z dnia 25.04.2018 r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 25.04.2018 r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.04.2018 r.

- siwz z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5

- zał 6.1 formularz kalkulacji cenowej dla części 1

- zał 6.2 formularz kalkulacji cenowej dla części 2

- zał 6.3 formularz kalkulacji cenowej dla części 3

- zał 7 - wykaz sprzętu

- zał 8 - wzór umowySIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 17.04.2018
Data modyfikacji : 01.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry