Szczegóły ogłoszeń

Naprawa, kalibracja, wzorcowanie lub zlecanie wzorcowania uprawnionym podmiotom urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego typu: Alkomat A2.0, Alkomat Siemens, Alcoquant 6020, Alcoquant 3020, Alkosensor IV, Alkostop P, Alcoblow, Drager 6810

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 07.06.2018r.

- rozstrzygnięcie postępowanie w części IV i VI z dnia 16.05.2018r.

- rozstrzygnięcie postępowanie w części I, II, III i V z dnia 02.05.2018r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 26.04.2018 r.  

- odpowiedź z dn. 23.04.2018 r. na pytania do siwz, bez zmiany terminu składania i otwarcia ofert

- odpowiedź z dn. 19.04.2018 r. na pytania do siwz, bez zmiany terminu składania i otwarcia ofert

- odpowiedź z dn. 18.04.2018 r. na pytanie do siwz, bez zmiany terminu składania i otwarcia ofert

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.04.2018r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.04.2018r.

- siwz z załącznikami nr 1,2,3,4

- Formularz kalkulacji cenowej dla cz.I - załacznik 5.1 do siwz

- Formularz kalkulacji cenowej dla cz.II - załacznik 5.2 do siwz

- Formularz kalkulacji cenowej dla cz.III - załącznik 5.3 do siwz

- Formularz kalkulacji cenowej dla cz.IV - załącznik 5.4 do siwz

- Formularz kalkulacji cenowej dla cz.V - załącznik 5.5 do siwz

- Formularz kalkulacji cenowej dla cz.VI - załącznik 5.6 do siwz

- Wzór umowy dla cz.I i IV - załącznik 6.1 do siwz

- Wzór umowy dla cz.II i V - załącznik 6.2 do siwz

- Wzór umowy dla cz.III - załącznik 6.3 do siwz

- Wzór umowy dla cz.VI - załącznik 6.4 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 18.04.2018
Data modyfikacji : 07.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry