Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych stałych niesegregowanych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 01.08.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części 16 z dnia 03.07.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części 12 z dnia 03.07.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części 10 z dnia 03.07.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części 8 z dnia 03.07.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części 15 z dnia 28.06.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części 14 z dnia 28.06.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części 13 z dnia 28.06.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części 11 z dnia 28.06.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części 7 z dnia 28.06.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części 6 z dnia 28.06.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części 4 z dnia 28.06.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części 2 z dnia 28.06.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części 1 z dnia 28.06.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części 5 z dnia 22.06.2018 r.

- informacja o unieważnieniu postępowania dla części 3, 9 i 17 z dnia 20.06.2018 r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 19.06.2018 r.

 - modyfikacja siwz z dn. 12.06.2018 r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.06.2018 r.

- siwz z załącznikami 1, 2, 3, 4

- zał 5 - Harmonogram

 - zał od 6.1 do 6.17 - wzory umów

 

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 11.06.2018
Data modyfikacji : 01.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry