KPP Sławno - budowa nowej siedziby przy ul. Polanowskiej w Sławnie - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

KPP Sławno - budowa nowej siedziby przy ul. Polanowskiej w Sławnie

 - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dn. 13.09.2018 r.

 - unieważnienie postępowania z dnia 07.09.2018r.

 - rozstrzygnięcie z dn. 23.08.2018 r.

 - zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 31.07.2018 r.

 - ogłoszenie z dnia 25.07.2018r. o zmianie ogłoszenia

 - odpowiedź z dnia 25.07.2018r.na zapytanie wykonawcy z dnia 24.07.2018r. wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 31.07.2018r.

__________________________________________________________________________________________________________________________

 - ogłoszenie z dnia 20.07.2018r. o zmianie ogłoszenia

 - odpowiedzi na zapytania wykonawców z dn.06, 12 i 13.07.2018r. wraz z modyfikacją wzoru umowy z dnia 20.07.2018r.

 - załacznik nr 1 - Projekt badań geologicznych - „Opinia geotechniczna badań podłoża  gruntowego na potrzeby budowy Komendy Policji w miejscowości Sławno”

 - załącznik nr 2 -„Dokumentacja geologiczno - inżynierska dla posadowienia obiektów budowlanych projektowanej Komendy Policji w Sławnie” z września 2017 r. oraz decyzja nr 17/2017 z dnia 30 10.2017 r. zatwierdzającej dokumentację  geologiczno – inżynierską,

 - załącznik nr 3 - Decyzja pozwolenie na budowę

 - załącznik nr 4 – rys. nr 1 projektu „Odprowadzenie wód deszczowych do rowu - schemat”

 - załącznik nr 5 – rys. nr 2 projektu „Odprowadzenie wód deszczowych do rowu- profil podłużny”

 - załącznik nr 6 – karta doboru centrali NW1

 - załącznik nr 7– zestawienie materiałów wentylacyjnych w formacie excel – budynek główny

 - załącznik nr 8 – zestawienie materiałów wentylacyjnych w formacie excel- strzelnica

 - załącznik nr 9- rysunek 01. rzut piwnicy w budynku głównym z wymiarami

 - załącznik nr 10 - parametry siłowni

 - załącznik nr 11 -zestawienie stolarki – rysunek nr 11.

 - załącznik nr 12 – karta katalogowa nawiewników

 - zmodyfikowany wzór umowy – załącznik nr 5 do siwz

________________________________________________________________

 - ogłoszenie z dn. 11.07.2018 r. o zmianie ogłoszenia

 - modyfikacja siwz z dn. 11.07.2018 r., zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 23.07.2018 r.

 - ogłoszenie z dn. 03.07.2018 r. o zmianie ogłoszenia

 - odpowiedzi na pytania i modyfikacja siwz z dn. 03.07.2018 r., zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 19.07.2018 r.

 - ogłoszenie o zamówieniu z dn. 27.06.2018 r.

 - specyfikacja istotnych warunków zamówenia z załącznikami nr 1,2,3,3.1,4,7

 - wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

 - załącznik nr 6 do siwz:

        - projekt wykonawczy - branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

        - specyfikacje STWiORB - branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

        - przedmiary robót, kosztorysy w wersji ath i pdf

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ - bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 800,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 800,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 27.06.2018
Data modyfikacji : 13.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry