Szczegóły ogłoszeń

Zakup wyposażenia kwaterunkowego dla jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na części I i II z dn. 09.08.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części I z dnia 31.07.2018r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części II z dnia 26.07.2018r.

______________________________________________________________

- Zestawienie ofert z dnia ich otwarcia na część I po poprawieniu omyłek rachunkowych z dnia 23.07.2018r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 16.07.2018 r.

_______________________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.07.2018r.

- siwz z załacznikami nr 1, 2, 3

- Opis przedmiotu zamówienia dla częsci I - zalącznik nr 4.1 do siwz

- Opis przedmiotu zamówienia dla częsci II - zalącznik nr 4.2 do siwz

- Harmonogram dostaw dla części I - załącznik nr 5.1 do siwz

- Harmonogram dostaw dla części II - załącznik nr 5.2 do siwz

- Formularz kalkulacji cenowej dla części I - załącznik 6.1 do siwz

- Formularz kalkulacji cenowej dla części II - załącznik 6.2 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 7 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 05.07.2018
Data modyfikacji : 09.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry