Szczegóły ogłoszeń

Dostawa fabrycznie nowych policyjnych łodzi hybrydowych kategorii R - 2 (2 szt.)

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 14.08.2018 r.

- rozstrzygnięcie postepowania z dnia 26.07.2018r.

___________________________________________________________

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 20.07.2018r.

____________________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.07.2018r.

- siwz z zalącznikami nr 1, 2 i 3

- opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - załącznik nr 4 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

- protokół odbioru - załącznik nr 2 do umowy

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 12.07.2018
Data modyfikacji : 14.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry