Szczegóły ogłoszeń

KPP Kamień Pomorski, remont kompleksowy, ul. Żwirki i Wigury 2 – etap 2018

 - ogłoszenie o unieważnieniu postępownia z dn. 06.08.2018 r.

 - unieważnienie postępowania w dn. 06.08.2018 r.

 - poprawienie omyłek pisarskich we wzorze umowy, bez zmiany terminu otwarcia ofert

 - zmodyfikowany wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

 - kosztorysy w wersji edytowalnej (.ATH)

____________________________________________________________

 - ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.07.2018 r.

 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załacznikami nr 1, 2, 3, 3.1, 4, 7 i 8

 - wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

 - dokumentacja techniczna - załacznik nr 6 do siwz

        - projekt wykonawczy - branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

        - specyfikacje STWiORB - branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

        - kosztorysy - branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ - bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 250,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 800,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

 

 

Metryczka

Data publikacji : 16.07.2018
Data modyfikacji : 06.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry