Szczegóły ogłoszeń

Dostawa fabrycznie nowych oznakowanych pojazdów elektrycznych dla KWP w Szczecinie

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 06.12.2018r.

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 04.12.2018r.

- roztrzygnięcie postępowania dla części I, II i III z dnia 22.10.2018r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 04.10.2018r.

- odpowiedź z dn. 28.09.2018 r. na pytania do siwz, bez zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium

- odpowiedź z dn. 17.09.2018 r. na pytania do siwz, bez zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium

- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.08.2018r.

- siwz z załącznikami nr 1.1, 1.2, 1.3 i 3

- formularz-JEDZ- załącznik nr 2 do siwz

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.1 do siwz

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.2 do siwz

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.3 do siwz

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.4 do siwz

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.5 do siwz

- wzór umowy dla cz. I - załącznik nr 5.1 do siwz

- wzór umowy dla cz. II - załącznik nr 5.2 do siwz

- wzór umowy dla cz. III - załącznik nr 5.3 do siwz

- wzór protokołu odbioru zał. do umowy - załącznik nr 6 do siwz

 - ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 24.08.2018 r.

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu. Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 23.08.2018
Data modyfikacji : 06.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry