Szczegóły ogłoszeń

Pełnienie na rzecz i w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie kontraktem realizowanym w ramach projektu: „KPP Świdwin – budowa nowej siedziby przy ul. Armii Krajowej w Świdwinie”

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 14.11.2018 r.

 - rozstrzygnięcie z dn. 16.10.2018 r.

 - zestawienie ofert z dnia ich otwarcia, tj. z dn. 21.09.2018 r.

 - ogłoszenie o zamówieniu z dn. 13.09.2018 r.

 - specyfikacja istotnych warunków zamówenia z załącznikami nr 1,2,3,3.1,4,7,8 i 9

 - wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

 - dokumentacja techniczna - załącznik nr 6 do siwz:     

         - projekt wykonawczy

         - specyfikacje STWiORB

          - przedmiary i kosztorysy

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ - bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 800,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 800,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 12.09.2018
Data modyfikacji : 14.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry