KPP Sławno - budowa nowej siedziby przy ul. Polanowskiej w Sławnie - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

KPP Sławno - budowa nowej siedziby przy ul. Polanowskiej w Sławnie

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 07.12.2018 r.

 - rozstrzygnięcie z dn. 08.11.2018 r.

 - zestawienie ofert z dnia ich otwarcia, tj. z dn. 25.10.2018 r.

 - ogłoszenie z dn. 10.10.2018 r. o zmianie ogłoszenia

 - odpowiedź na pytanie i modyfikacja siwz z dn. 10.10.2018 r., wizja lokalna w dn. 15.10.2018 r., zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 25.10.2018 r.

 - załącznik nr 1 do odpowiedzi z dn. 10.10.2018 r. - zmieniony projekt branży budowlanej

 - załącznik nr 2 do odpowiedzi z dn. 10.10.2018 r. - zmieniony projekt branży elektrycznej

 - załącznik nr 3 do odpowiedzi z dn. 10.10.2018 r. - zmieniony projekt branży sanitarnej

 - odpowiedzi z dn. 05.10.2018 r. na pytania do siwz

 - ogłoszenie o zamówieniu z dn. 01.10.2018 r.

 - specyfikacja istotnych warunków zamówenia z załącznikami nr 1,2,3,3.1,4,7

 - wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

 - załącznik nr 6 do siwz:

        - projekt wykonawczy - branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

        - specyfikacje STWiORB - branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

        - przedmiary robót, kosztorysy w wersji ath i pdf

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ - bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 800,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 800,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 01.10.2018
Data modyfikacji : 07.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry