Szczegóły ogłoszeń

Usługi społeczne i inne szczególne usługi dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138 ustawy Prawo zamówień publicznych

- informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 20.11.2018 r.

- rozstrzygnięcie  cz.I, II z dn. 31.10.2018

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 25.10.2018

- treść ogłoszenia o zamówienia na usługi społeczne wraz załącznikami nr 1 i 2

- formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 3.1 - 3.2 do ogłoszenia

- wzór umowy na części I, II, - załącznik nr 4 do ogłoszenia

 

Ogłoszenie można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie ogłoszenia zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia ogłoszenia na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada ogłoszenie wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 17.10.2018
Data modyfikacji : 20.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry