Szczegóły ogłoszeń

Dostawa fabrycznie nowego oznakowanego pojazdu terenowego oraz motocykli RD dla KWP w Szczecinie

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 10.01.2019r.

- rozstrzygnięcie postępowania dla części II z dnia 07.12.2018 r.

- zestawienie ofert dla części II z dnia ich otwarcia tj. z dnia 30.11.2018 r.

- rozstrzygnięcie postępowania dla części I z dnia 30.11.2018 r.

- ogłoszenie z dn. 27.11.2018 r. o zmianie ogłoszenia

- odpowiedzi z dn. 27.11.2018 r. w zakresie treści SIWZ, wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert w zakresie częsci II na dzień 30.11.2018 r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 22.11.2018r.

- ogłoszenie z dn. 22.11.2018 r. o zmianie ogłoszenia

- odpowiedzi z dn. 22.11.2018 r. w zakresie treści SIWZ, wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert w zakresie częsci II na dzień 28.11.2018 r.

- zmodyfikowany wzór umowy dla części II - załącznik nr 5.2 do siwz

- ogłoszenie z dn. 19.11.2018 r. o zmianie ogłoszenia

- odpowiedzi z dn. 19.11.2018 r. w zakresie treści SIWZ, bez zmiany terminu składania i otwarcia ofert

- ogłoszenie o zamówieniu z dniu 14.11.2018r.

- siwz z załącznikami nr 1.1, 1.2, 2 i 3

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.1 do siwz

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.2 do siwz

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.3 do siwz

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.4 do siwz

- wzór umowy dla cz. I - załącznik nr 5.1 do siwz

- wzór umowy dla cz. II - załącznik nr 5.2 do siwz

- wzór protokołu odbioru zał. do umowy - załącznik nr 6 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu. Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 14.11.2018
Data modyfikacji : 10.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry