Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowego ogumienia dla służbowego sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 22.02.2019r.

- rozstrzygnięcie postępowania z dnia 22.01.2019r.

- unieważnienie z dnia 10.01.2019r. dot. czynności rozstrzygnięcia postępowania z dnia 08.01.2019r.

- rozstrzygnięcie postępowania z dnia 08.01.2019r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 18.12.2018r.

- odpowiedzi z dn. 17.12.2018 r., bez zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.12.2018r.

- odpowiedzi z dn. 13.12.2018 r. w zakresie treści SIWZ, wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 18.12.2018r.

- zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 5 do siwz

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

Informujemy, że w związku z wpływem zapytań do przetargu i koniecznością przygotowania odpowiedzi, termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium  zostanie przesunięty, o czym poinformujemy Państwa niezwłocznie.

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.12.2018r.

- siwz z załącznikami 1, 2, 3, 4

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 5 do siwz

- wykaz dostaw - załącznik nr 6 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 7 do siwz

- wzór protokołu reklamacji - załącznik nr 8 do siwz

- wzór formularza zamówienia - załącznik nr 9 do siwz

- wzór karty przekazania odpadów - załącznik nr 10 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu. Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 06.12.2018
Data modyfikacji : 22.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry