Zakup i dostawa przełączników sieciowych z funkcją PoE - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

Zakup i dostawa przełączników sieciowych z funkcją PoE

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 14.01.2019 r.

 - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 21.12.2018r.

 - zetawienie ofert z dnia otwarcia tj. z 14.12.2018r.

 -  odpowiedź z dnia 11.12.2018r. na pytania

 -  odpowiedź z dnia 10.12.2018r.  na pytanie

 - ogłoszenie o zamówieniu z dn. 06.12.2018 r.

 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2 i 3

 - formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 4 do siwz

 - wzór umowy z załącznikami - załącznik nr 5 do siwz

 - opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do siwz

 - opis kryteriów oceny ofert - załącznik nr 7 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 06.12.2018
Data modyfikacji : 14.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry