Szczegóły ogłoszeń

Zakup i dostawa telefonów komórkowych oraz kart SIM wraz ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, mobilnego dostępu do internetu wraz z modemami USB LTE

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 25.02.2019 r.

 - rozstrzygnięcie z dn. 05.02.2019 r. dot. zadania 1 i 2

 -  zestawienie ofert po poprawieniu omyłki pisarskiej z dnia z dn. 28.01.2019 r.

 -  zestawienie ofert z dnia ich otwarcia, tj. z dn. 24.01.2019 r.

 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 21.01.2019 r.

 - odpowiedzi z dn. 21.01.2019 r. na pytania do siwz, modyfikacja zał. 7 i 4 do siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert do dn. 24.01.2019 r.

 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 16.01.2019 r.

 - modyfikacja siwz i zał. 5 i 5A, 7 i 7A z dn. 16.01.2019 r., zmiana terminu składania i otwarcia ofert do dn. 23.01.2019 r.

 - ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.01.2019 r.

 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2 i 3

 - formularze kalkulacji cenowej dla zad. 1 i 2 - załączniki nr 4 i 4A do siwz

 - wzory umów z załącznikami dla zad. 1 i 2 - załączniki nr 5 i 5A do siwz

 - opis kryteriów oceny ofert dla zad. 1 i 2 - załączniki nr 6 i 6A do siwz

 - opis przedmiotu zamówienia dla zad. 1 i 2 - załączniki nr 7 i 7A do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 14.01.2019
Data modyfikacji : 25.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry