Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem służbowych pojazdów Policji i/lub ich części o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, które uległy uszkodzeniu lub awarii w ruchu drogowym na terenie miasta Szczecina, gm. Kołbaskowo i Dobra zlecanych przez KMP w Szczecinie

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 11.03.2019r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 19.02.2019 r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 24.01.2019r. po poprawieniu omyłki pisarskiej

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia z dnia 24.01.2019r.

___________________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.01.2019r.

- siwz z załacznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5

- formularz kalkulacji cenowej- załącznik nr 6 do siwz

- wykaz  narzędzi - załącznik nr 7 do siwz

- wzór umowy - załacznik nr 8 do siwz

- wzór oświadczenia składanego na wezwanie - załacznik nr 9 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 16.01.2019
Data modyfikacji : 11.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry