Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie:  Całodziennego wyżyw.osób zatrzym. i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzym.(PdOZ) w jedn.teren.Policji woj.zachodniopom.oraz w Polic.Izbie Dziecka (PID)KWP w Szczecinie oddz.w Koszalinie;  Usługi cateringowej zapewn.wyżyw.funkcjonariuszy uczestn.w szkol.,naradach i odprawach służb.na terenie KWP w Szczecinie przy ul.Małopolskiej 47.Usługi cateringowej zapewn.wyżyw.funkcjonariuszy biorących udział w akcjach policyjnych

- informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 01.03.2019r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 08.02.2019r.

- unieważnienie postepowania dla części I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII z dnia 07.02.2019r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 06.02.2019r.

________________________________________________________________________

- treść ogłoszenia na usługi społeczne z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4

- wykaz narzędzi - załącznik nr 5 do ogłoszenia

- opis przedmiot zamówienia - załącznik nr 6.1 do ogłoszenia

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6.2 do ogłoszenia

- formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 7.1 - 7.13 do ogłoszenia

- wzór umowy dla części I-XI - załącznik nr 8.1 do ogłoszenia

- wzór umowy dla części XII - załącznik nr 8.2 do ogłoszenia

- wzór umowy dla części XIII - załącznik nr 8.3 do ogłoszenia

 

Ogłoszenie można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu. Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 29.01.2019
Data modyfikacji : 01.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry