Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowego ogumienia letniego dla służbowego sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dniu 08.04.2019r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 27.03.2019r.

_____________________________________________________________________

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia po poprawieniu omyłek rachunkowych z dnia 26.03.2019r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 12.03.2019r.

_____________________________________________________________________

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.03.2019r.

- zapytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego wraz z modyfikacja zał. nr 5 do siwz oraz zmianą terminu składania ofert na dzien 12.03.2019r.

- zmodyfik.formularz asortym-cenowy - zał. nr 5 do siwz, nr 1 do umowy z dnia 06.03.2019r.

- zmodyfik.formularz asortym-cenowy - zał. nr 5 do siwz, nr 1 do umowy z dnia 06.03.2019r.w wersji edyt.

__________________________________________________________________

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.03.2019r.

- zapytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego wraz z modyfikacją zał. nr 5 do siwz oraz zmianą terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11.03.2019r.

- zmodyfikowany formularz asortym-cenowy - załącznik nr 5 do siwz, nr 1 do umowy z dnia 05.03.2019r.

- zmodyfik.formularz asortym-cenowy - zał.nr 5 do siwz, nr 1 do umowy z dnia 05.03.2019r. w wersji edyt.

_______________________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.02.2019r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami mnr 1, 2, 3, 3.1, 4

- formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 5 do siwz

- wzór wykazu dostaw - załącznik nr 6 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 7 do siwz

- wzór zamówienia - załącznik nr 2 do umowy

- protokół zgł. reklamacji -załącznik nr 3 do umowy

- karta przekazania odpadów - załącznik nr 4 do umowy

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu. Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 28.02.2019
Data modyfikacji : 08.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry