Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy artykułów elektrycznych, materiałów eksploatacyjnych, części i akcesoriów wyposażenia samochodowego, profesjonalnych środków do mycia i konserwacji samochodów, organicznych związków chemicznych dla służbowego sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

- rozstrzygnięcie postępowania z dnia 26.03.2019 r.

- zestawienie ofert po poprawieniu omyłek rachunkowych z dni. 26.03.2019 r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj 20.03.2019 r.

- modyfikacja z dnia 15.03.2019r.

- zmodyfikowany zał nr 4.1 do siwz z dnia 15.03.2019r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.03.2019

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.03.2019

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami mnr 1, 2, 3

- formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 4.1 do siwz

- formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 4.2 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 5.1 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 5.2 do siwz

- załącznik nr 3 do umowy

- załącznik nr 4 do umowy

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu. Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 11.03.2019
Data modyfikacji : 09.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry