Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie całodziennego wyżywienia:  funkcjonariuszy skierowanych do wsparcia sezonu letniego,  funkcjonariuszy skierowanych w ramach stażu adaptacyjnego do jednostek terenowych woj. zachodniopomorskiego (KMP Świnoujście, KPP Kołobrzeg)

- informacja o udzieleniu zamówienia w zakresie cześci I i II z dnia 15.04.2019r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części I i II postępowania z dnia 27.03.2019r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 20.03.2019r.

________________________________________________________________________________

- treść ogłoszenia na usługi społeczne wraz z załącznikami nr 1, 2, 3 i 3.1 do ogłoszenia z dnia 12.03.2019r.

- wykaz narzędzi - załacznik nr 4 do ogłoszenia

- przedmiot zamówienia - załacznik nr 5 do ogłoszenia

- formularze kalkulacji cenowej - załacvzniki nr 6.1 - 6.2 do ogłoszenia

- wzór umowy - załacznik nr 7 do ogłoszenia

 

Ogłoszenie można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie ogłoszeniaz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia ogłoszenia z na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 12.03.2019
Data modyfikacji : 15.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry