Szczegóły ogłoszeń

Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji

- informacja o udzieleniu zamówienia na części II, III i IV z dnia 24.04.2019r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części II, III i IV i uniewaznienie postępowania dla części I z dnia 02.04.2019r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 29.03.2019r.

___________________________________________________________________

- treść ogłoszenia społeczne z zał.nr 1,2 z dnia 20.03.2019r.

- formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 3.1-3.4 do ogłoszenia

- wzór umowy na część. I- załacznik 4.1 do ogłoszenia

- wzór umowy na część. II i III- załacznik 4.2 do ogłoszenia

- wzór umowy na część. IV- załacznik 4.3 do ogłoszenia

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 21.03.2019
Data modyfikacji : 24.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry