Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 29.04.2019 r.

 -rozstrzygnięcie postępowania cz. III

 - uniewaznienie cz. I i II

 - zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. 03.04.2019 r.

 - załącznik 4.3 do siwz po modyfikacji z dnia  29.03.2019 r.

 -odpowiedzi na pytania z dnia 28.03.2019 r.

 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 29.03.2019 r.

 - załącznik 4.3 do siwz po modyfikacji z dnia  27.03.2019 r.

 -odpowiedzi na pytania z dnia 26.03.2019 r.

 - załącznik 4.3 do siwz po modyfikacji z dnia  26.03.2019 r.

 - odpowiedzi na pytania z dnia 25.03.2019 r.

 - załącznik 4.3 do siwz po modyfikacji z dnia  25.03.2019 r.

 - załącznik 4.2 do siwz po modyfikacji z dnia  25.03.2019 r.

 - odpowiedzi na pytania z dnia 22.03.2019 r.

 - ogłoszenie ozmianie ogłoszenia z dn. 25.03.2019 r.

 - zał. nr 4 do umowy- wzór protokołu zgłoszenia reklamacji

 - uzupełnienie treści siwz z dnia 22.03.2019 r.

 - ogłoszenie o zamówieniu z dn. 21.03.2019 r.

 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2 i 3

 - zał. 5.3 do siwz - wzór umowy cz III

 - zał. 5.2 do siwz - wzór umowy cz II

 - zał. 5.1 do siwz - wzór umowy cz I

 -zał. 4.3 do siwz- formularz asortymentowo- cenowy cz.III

 - zał. 4.2 do siwz- formularz asortymentowo- cenowy  cz II

 - zał.4.1 do siwz- formularz asortymentowo- cenowy cz I

 - zał. 6 do siwz - wzór wykaz dostaw

 - zał. nr 3 do umowy wzór zamówienia

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 21.03.2019
Data modyfikacji : 29.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry