Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy wraz z wyładunkiem fabrycznie nowych i kompletnych części zamiennych dla służbowego sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

 - ogłoszenie o uzieleniu zamówienia z dn.01.07.2019 r.

 - rozstrzygnięcie postępowania cz. II z dnia 17.06.2019 r.

 - unieważnienie postępowania w cz. I z dn. 05.06.2019 r.

 - zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tz. 05.06.2019 r.

 - ogłoszenie o zamówieniu z dn.28.05.2019 r.

 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2 i 3

 - formularz asortymentowo- cenowy - załącznik nr 4.1 do siwz

 - formularz asortymentowo- cenowy - załącznik nr 4.2 do siwz

 - wzór umowy z załącznikami - załącznik nr 5.1 do siwz

 - wzór umowy z załącznikami - załącznik nr 5.2 do siwz

 - załącznik nr 3 do umowy

 - załącznik nr 4 do umowy

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 28.05.2019
Data modyfikacji : 01.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry