Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Usługa obejmuje przygotowanie oraz dostarczenie posiłków.

- informacja o udzieleniu zamówenia z dnia 09.07.2019r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części IX - KMP Szczecin i dla części X - KWP PID Szczecin z dnia 12..06.2019r.

- unieważnienie postępowania dla części I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 10.06.2019r.

_____________________________________________________________________________

- treść ogłoszenia na usługi społeczne wraz załacznikami 1, 2, 3 i 4 z dnia 30.05.2019r.

- wykaz narzędzi - załącznik nr 5 do ogłoszenia

- opis przedmiotu zam.- załacznik nr 6 do ogłoszenia

- formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 7.1 - 7.10 do ogłoszenia

- wzór umowy dla części I-IX - załącznik nr 8.1 do ogłoszenia

-wzór umowy dla części X - załącznik nr 8.2 do ogłoszenia

 

Ogłoszenie można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia ogłoszenia na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 31.05.2019
Data modyfikacji : 04.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry