Szczegóły ogłoszeń

II KP Koszalin- remont kompleksowy – garaże, zagospodarowanie terenu

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 19.07.2019 r.

 - rozstrzygnięcie z dn. 08.07.2019 r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia, tj. z dn. 24.06.2019 r.

 - ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.06.2019 r.

 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załacznikami nr 1, 2, 3, 3.1, 4 i 7

 - wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

 - dokumentacja techniczna - załacznik nr 6 do siwz:

          - projekty wykonawcze - branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

          - specyfikacje STWiORB - branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

          - kosztorysy, przedmiary - branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ - bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 300,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 300,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 05.06.2019
Data modyfikacji : 19.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry