KPP Kamień Pomorski – remont kompleksowy - etap 2019 - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

KPP Kamień Pomorski – remont kompleksowy - etap 2019

 - ogłoszenie z dn. 19.08.2019 r. o udzieleniu zamówienia

 - rozstrzygnięcie z dn. 31.07.2019 r.

 - zestawienie ofert z dnia ich otwarcia, tj. z dn. 03.07.2019 r.

 - ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.06.2019 r.

 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załacznikami nr 1, 2, 3, 3.1, 4 i 7

 - wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

 - dokumentacja techniczna - załacznik nr 6 do siwz:

          - projekty wykonawcze - branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

          - specyfikacje STWiORB - branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

          - kosztorysy, przedmiary - branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ - bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 300,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 300,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 13.06.2019
Data modyfikacji : 19.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry